Prabuddha Dasgupta - "Edge of Faith"

Prabuddha Dasgupta - "Edge of Faith"

 

Exhibition schedule:

Delhi - 22 October - 01 November 2021

Mumbai - 27 November - 27 December 2021

Bangalore - 10 December - 02 January 2022

Kolkata - 23 January - 03 February 2022